GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 09:37:21 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA VII

Thực hiện Nội dung Phiên họp lần thứ V của Ban Thường vụ ngày 30/4/2013; Công văn số: 124/CV/HĐTS ngày 15/4/2013 của Hội đồng Trị sự GHPGVN;

   
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

                Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng  10 năm 2013

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆTNAM

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ

…………………

 

 

 

 

                  

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA VII

    Thực hiện Nội dung Phiên họp lần thứ V của Ban Thường vụ ngày 30/4/2013; Công văn số: 124/CV/HĐTS ngày 15/4/2013 của Hội đồng Trị sự GHPGVN; và Công văn số: 3850/UBND-VP ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh BR-VT V/v cho phép Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hòa VII, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu soạn Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hòa VII như sau:

  1. I.       THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

            – Thời gian: Ngày 10-14 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 08-12/11/Quý Tỵ)

– Địa điểm:

* Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (Dành cho Giới tử Bắc tông)

* Thích-ca Phật đài, 610 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. (Dành cho Giới tử Nam tông)

 II.     BAN TỔ CHỨC:

     – Chứng minh:           – HT. Thích Hiển Pháp

– HT. Thích Trí Tịnh (Vũng Tàu)

– HT. Thích Thiện Nhơn

– Trưởng ban:            – HT. Thích Quảng Hiển

– Các Phó ban:           – HT. Thích Nguyên Trực                   – HT. Thích Như Thị                                                       

– HT. Thích Trí Châu                           – HT. Thích Giác Hạnh

– HT. Thích Giác Tùng                        – HT. Thích Giải Thiện

– HT. Thích Nhựt Huệ                        – TT. Giác Trí

– TT. Minh Hạnh                                – TT. Quách Thành Sattha

– ĐĐ. Thích Minh Thường                – ĐĐ. Thích Nhuận Trí

– NS. Thích nữ Như Như                   – NT. Thích nữ Như Từ

– NT. Thích nữ Mai Liên

– Thư ký:                    

– ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

– ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– ĐĐ. Thích Nguyên Thái

– Các Ủy viên:            Các Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh

– CÁC TIỂU BAN:

     1. Tiểu Ban Điều hành:       

* Trưởng ban:           – HT. Thích Nguyên Trực

* Phó ban:                 – HT. Thích Như Thị

– NS. Thích nữ Như Như

* Các ủy viên:

– HT. Thích Giác Hạnh                       – HT. Thích Trí Châu

– HT. Thích Giải Thiện                        – TT. Giác Trí

– TT. Minh Hạnh                                – TT. Thích Giác Thắng

– ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa                  – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– ĐĐ. Thích Nguyên Thái                   – ĐĐ. Thích Thiện Thông

– ĐĐ. Thích Nhuận Chính                  – NT. Thích nữ Như Từ

– NT. Thích nữ Mai Liên                    – NS. Thích nữ Hạnh Nhân

– NS. Thích nữ Như Diên

 

2. Tiểu ban Thư ký:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– ĐĐ. Thích Nguyên Thái

– SC. Thích nữ Như Bảo

* Các ủy viên:

– ĐĐ. Thích Nguyên Bình                  – ĐĐ. Thích Quảng Ngôn                              

– ĐĐ. Thích Vĩnh Tế                           – SC. Thích nữ Quảng Châu

– SC. Thích nữ Định Đức

3. Tiểu ban Thủ quỹ:           

– NS. Thích nữ Như Diên                  – NS. Thích nữ Thuần Hòa

– SC. Thích nữ Chúc Nhẫn

4. Tiểu ban Nội dung (chịu trách nhiệm kiểm duyệt bản tin trước khi in)

* Trưởng ban:           – HT. Thích Giác Hạnh

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– NS. Thích nữ Như Như

* Các ủy viên:

– TT. Giác Trí                                       – ĐĐ. Thích Nhuận Chính                                             

  – NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm           – SC. Thích nữ Như Bảo

5. Tiểu ban Thông tin – Truyền thông (chịu trách nhiệm biên tập và in Bản tin nhanh phát hành)

* Trưởng ban:  – TT. Giác Trí

* Phó ban:     – ĐĐ. Thích Chiếu Hiền         – ĐĐ. Thích Tâm Trụ

– SC. Thích nữ Tâm Thịnh     – SC. Thích nữ Như Chiếu

* Các ủy viên:

– SC. Thích nữ Như Minh                  – SC. Thích nữ Như Bảo

– SC. Thích nữ Như Liên                    – SC. Thích nữ Đăng Liên

– SC. Thích nữ Minh Diệu Thiện       – Ban Văn hóa PG tỉnh

6. Tiểu ban Nghi lễ:

* Trưởng ban:           – HT. Thích Trí Châu

* Phó ban:                 – TT. Thích Phước Huệ

– NS. Thích nữ Như Dung

* Các ủy viên:

– TT. Thích Giác Quảng                      – TT. Thích Từ Tri

– ĐĐ. Thích Tâm Thông                     – NS. Thích nữ Như Ý

– NS. Thích nữ Đồng Liên                  – SC. Thích nữ Huệ Hoàng

7. Tiểu ban Thỉnh sư:

* Trưởng ban:           – HT. Thích Như Thị

* Phó ban:                 – HT. Thích Trí Châu

– NT. Thích nữ Như Bửu

* Các ủy viên:

– TT. Giác Trí                                       – TT. Thích Thông Luận

– TT. Minh Hạnh                                – TT. Quách Thành sattha

– TT. Thích Giác Thắng                       – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– ĐĐ. Thích Nguyên Thọ                   – ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

– NT. Thích nữ Mai Liên                    – NS. Thích nữ Như Như                                               

– NS. Thích nữ Như Phương

8. Tiểu ban Hộ đàn:

– Đàn giới Tăng:

* Trưởng ban:           – TT. Thích Trừng Khôi

* Phó ban:                 – TT. Quách Thành Sattha

– HT. Thích Bửu Minh

– TT. Thích Tịnh Hải

– TT. Thích Minh Thành

* Các ủy viên:

– Các vị Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố

– TT. Thích Giác Ngọc                        – TT. Chánh Minh                                                          

  – TT. Thích Tâm Nguyên                    – TT. Thích Kiến Tuệ

– TT. Thích Kiến Tánh                        – ĐĐ. Thích Nguyên Kính

– ĐĐ. Thích Từ thanh                        – ĐĐ. Thích Minh Luận                                          

  – ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Sanh           – ĐĐ. Thích Minh Khả

– ĐĐ. Thích Thật Minh                      – ĐĐ. Thích Minh Quang (VT)

– Đàn giới Ni:

* Trưởng ban:           – NS. Thích nữ Như Thảo

* Phó ban:                 – NS. Thích nữ Minh Nguyệt

* Các ủy viên:

– SC. Thích nữ Chúc Phương            – SC. Thích nữ Diệu Ngọc                                             

– SC. Thích nữ Nguyên Thảo – SC. Thích nữ Huệ Nghiêm

– SC. Thích nữ Như Hạnh                  – SC. Thích nữ Phước Liên

9. Tiểu ban Quản giới tử:

                 – Quản Giới tử Tăng:

* Trưởng ban:           – TT. Thích Minh Thiện

* Phó ban:                 – TT. Thích Minh Hòa

– ĐĐ. Thích Nhuận Phước                – ĐĐ. Thích Tâm Phát

– ĐĐ. Thích Nhuận Nghị                    – ĐĐ. Thích Nhuận Nhiên

* Các ủy viên:

– TT. Thích Minh Thành                     – TT. Thích Giác Thắng

– ĐĐ. Thích Nhuận Thanh                 – ĐĐ. Thích Thông Phước

– ĐĐ. Thích Tâm Thời                        – ĐĐ. Thích Tâm Pháp

– ĐĐ. Thích Minh Lượng                   – ĐĐ. Thích Vĩnh Tế

– ĐĐ. Thích Viên Thuần                     – ĐĐ. Thích Phước Nhàn

– ĐĐ. Thích Khai Tâm                        – ĐĐ. Đạt Ma Ngộ Trân

– ĐĐ. Thích Tâm Phú                         – ĐĐ. Thích Minh Đạo

– ĐĐ. Thích Nhuận Chân                  – ĐĐ. Thích Quảng Cao

– ĐĐ. Thích Quảng Cường                – ĐĐ. Thích Tánh Hải

– Quản Giới tử Ni:

* Trưởng ban:           – SC. Thích  nữ Như Như

* Phó ban:                 – NS. Thích nữ Quảng Đàm

* Các ủy viên:

NS. Thích nữ Như Phúc – SC. Thích nữ Như Thắng

– SC. Thích nữ Trung Trì – SC. Thích nữ Phước Liên

– SC. Thích nữ Diệu Niệm – SC. Thích nữ Thiền Tán

– SC. Thích nữ Điều Liên – SC. Thích nữ Như Khiêm

– SC. Thích nữ Hạnh Thường – SC. Thích nữ Tâm Đức

– SC. Thích nữ Lâm Liên – SC. Thích nữ Phước Trang

10. Tiểu ban Kinh sư:

                 * Trưởng ban:           – TT. Thích Từ Tri

* Phó ban:                 – TT. Thích Nhuận Thiền

* Các ủy viên:            – ĐĐ. Thích Từ Thanh            – ĐĐ. Thích Tâm Thông

                                  – ĐĐ. Thích Bửu Minh           – ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

                                   – ĐĐ. Thích Nhựt Huy           – ĐĐ. Thích Nhựt Đức

– ĐĐ. Thích Thiện Phước

      11. Tiểu ban Trần thiết:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Thiện Thông

* Phó ban:                 – SC. Thích nữ Nguyên Xuân

* Các ủy viên:

– ĐĐ. Thích Thiện Thành                   – SC. Thích nữ Như Thảo

– Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh BR-VT

12. Tiểu ban Tiếp tân:

* Trưởng ban:           – HT. Thích Giải Thiện

* Phó ban:                 – HT. Thích Giác Tùng

– NS. Thích nữ Chơn Tịnh

– SC. Thích nữ Huệ Ý

* Các ủy viên:

– HT. Thích Bửu Minh                        – HT. Thích Trừng Diệu

– TT. Thích Thông Luận                      – ĐĐ. Thích Minh Thường

– ĐĐ. Thích Nhuận Trí                       – ĐĐ. Thích Nguyên Thọ(XM)

– ĐĐ. Thích Nguyên Thái                   – ĐĐ. Thích Nguyên Bình

– ĐĐ. Thích Chiếu Hiền                     – ĐĐ. Thích Vĩnh Tế

– NS. Thích nữ Như Thiện                 – SC. Thích nữ Nguyên Quang

– SC. Thích nữ Như Nghiêm

 13. Tiểu ban Âm thanh – ánh sáng:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Nhuận Đức

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Thiện Duệ

* Các ủy viên:

– ĐĐ. Thích Thiện Minh                    – SC. Thích nữ Thiên Chân

– Cư sĩ Minh Phúc                              – Cư sĩ Minh Tấn

14. Tiểu ban Dâng hoa:

* Trưởng ban: Cư sĩ Thiện Chánh  – Nguyễn Ngọc

* Các ủy viên: Phân Ban GĐPT tỉnh

15. Tiểu ban Thị giả:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Nhuận Thắng (thị giả thập sư Tăng)

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Thiện Từ

– SC. Thích nữ Ngọc Diên (thị giả thập sư Ni)

* Các ủy viên:

– Cựu Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh BR-VT

– ĐĐ. Thích Nhuận Hạnh và Tăng chúng chùa Phổ Quang

– Tăng chúng Viện Chuyên Tu

16. Tiểu ban Trật tự:

* Trưởng ban:           – TT. Thích Minh Điển

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Nhuận Phước

* Các ủy viên:

– Cư sĩ Minh Hưng                 – Cư sĩ Minh Quang

17. Tiểu ban Xướng ngôn:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Thiện Thông

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Thánh Biện

* Các ủy viên:

– ĐĐ. Thích Tâm Pháp                       – ĐĐ. Thích Quảng Ngữ                                

– SC. Thích nữ Nhuận Trí                   – SC. Thích nữ Như Tâm

18. Tiểu ban Ẩm thực:

* Trưởng ban:           – SC. Thích nữ Minh Hải

* Phó ban:                 – SC. Thích nữ Minh Mẫn

– SC. Thích nữ Tâm Hiếu

* Các ủy viên:

– Nhóm Phật tử Diệu Lý        – PT. Hoa Tài, TP. HCM

– Nhóm Phật tử tịnh xá Ngọc Đức

19. Tiểu ban Hành đường:

* Trưởng ban:           – SC. Thích nữ Nguyên Thanh

* Phó ban:                 – SC. Thích nữ Minh Viên

– SC. Thích nữ Như Tòng

* Các ủy viên:

– SC. Thích nữ Thị Tiến                      – SC. Thích nữ Minh Thông

– SC. Thích nữ Huệ Minh Ngàn

– Chư Ni các TV. Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, NV. Kiều Đàm

– Chư Ni xã Sông Xoài, chư Giới tử

20. Tiểu ban Thông sự:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Thiện Thành

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Nhựt Đức

* Các ủy viên:

– SC. Thích nữ Huệ Chánh     – SC. Thích nữ Huệ Thiện

21. Tiểu ban Tấn hương:

* Trưởng ban:           – TT. Thích Trừng Khôi

* Phó ban:                 – NS. Thích nữ Như Ý

* Các ủy viên:

– TT. Thích Nhuận Như                      – TT. Thích Thiện Phát                                  

– TT. Thích Minh Hòa                        – NS. Thích nữ Đồng Liên

– NS. Thích nữ Như Phúc                  – SC. Thích nữ Diệu Niệm

22. Tiểu ban Tuần nhiễu:

* Trưởng ban:           – TT. Thích Nhuận Thiền

* Phó ban:                 – ĐĐ. Thích Tâm Thông

– NS. Thích nữ Quảng Đàm

* Các ủy viên:

– SC. Thích nữ Như Nhã                    – SC. Thích nữ Tâm Đức

– SC. Thích nữ Diệu Niệm

23. Tiểu ban Y tế:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Thiện Huệ

* Phó ban:                 – NT. Thích nữ Như Từ

– SC. Thích nữ Tâm Hiếu

* Các ủy viên:            – PT. Diệu Lý

– Các Bác sỹ TP. Vũng Tàu và TP.HCM

– Chư Ni phòng Dược Sư NVTH

24. Tiểu ban Tiếp lễ:

* Trưởng ban:           – ĐĐ. Thích Nguyên Thái

* Phó ban:                 – SC. Thích nữ Thiền Lâm

– SC. Thích nữ Diệu Hoàng

* Các ủy viên:

 – SC. Thích nữ Diệu Liên        – SC. Thích nữ Diệu Thảo

– SC. Thích nữ Diệu Lành       – Tăng sinh Trường PH ĐTL

– Cựu Học Ni NV. Thiện Hòa

25. Tiểu ban Phim ảnh:

            – ĐĐ. Thích Thiện Hưng                    – Phật tử Trung Hiếu

– Cty Phim Khanh Gia                       – Cty Phim Đại Thành Chí    

26. Tiểu ban Vận chuyển:

 – Tăng Ni sinh Trường ĐTL               – Ni sinh Chơn Hân

– Ni sinh Trung Khánh                       – Giới tử

27. Tiểu ban Vệ sinh:

– Phật tử Chùa Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa

III.        HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

– Chánh Chủ khảo:      HT. Thích Nhuận Hải

– Phó Chủ khảo:

– HT. Thích Chơn Tịnh                      – TT. Giác Trí

– TT. Thích Minh Bảo                        – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

– NT. Thích nữ Như Từ                     – NT. Thích nữ Mai Liên

– NT. Thích nữ Như Nguyên            – NS. Thích nữ Thuần Trí

– Thư ký:

– ĐĐ. Thích Tâm Trụ                         – ĐĐ. Thích Huệ Định

– SC. Thích nữ Như Bảo                    – SC. Thích nữ Hương Thanh

– Giám khảo:

– TT. Thích Minh Thiện                      – TT. Thích Thông Không                                             

  – TT. Chánh Minh                               – TT. Thích Thiện Chí

– TT. Thích Trung Đạo                        – TT. Thích Hạnh Bảo

– ĐĐ. Thích Nguyên Bình                  – ĐĐ. Thích Pháp Huệ

– ĐĐ. Thích Tâm Pháp                       – ĐĐ. Thích Thiện Thông

– ĐĐ. Thích Chiếu Hiền                     – ĐĐ. Thích Thánh Biện

– ĐĐ. Thích Quảng Ngôn                   – ĐĐ. Thích Giác Phương

– ĐĐ. Thích Nhuận Chính                  – ĐĐ. Thích Nguyên Thái                                               

– NS. Thích nữ Như Dung                  – NS. Thích nữ Hạnh Nhân                                            

– NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm           – NS. Thích nữ Phấn Liên

– NS. Thích nữ Đồng Huy                  – NS. Thích nữ Thuần Hòa

– NS. Thích nữ Tịnh Nhẫn (B)            – SC. Thích nữ Huệ Dâng

– SC. Thích nữ Như Tịnh                    – SC. Thích nữ Huệ Thanh                                             

– SC. Thích nữ Như Minh                  – SC. Thích nữ Mẫn Liên                                                

– SC. Thích nữ Tâm Hương               – SC. Thích nữ Như Điềm

– SC. Thích nữ Thánh Nghiêm          – SC. Thích nữ Đăng Liên

– Giám thị:

– ĐĐ. Thích Tịnh Huệ             – ĐĐ. Thích Minh Thuận

– ĐĐ. Thích Nguyên Thọ (LĐ)           – ĐĐ. Thích Thiện Hưng

– NS. Thích nữ Tâm Không                – SC. Thích nữ Bửu Duyên

– SC. Thích nữ Quảng Nghiêm          – SC. Thích nữ Bửu Cầm

 IV.        HỘI ĐỒNG THẬP SƯ:

A.     THẬP SƯ TĂNG:

1.     Đàn Tỳ-kheo:

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:         HT. Thích Trí Tịnh (Chủ tịch HĐTS)

– Tuyên Luật sư, kiêm Yết-ma A-xà-lê: HT. Thích Minh Thông

– Giáo thọ A-xà-lê:                 HT. Thích Quảng Hiển

HT. Thích Thiện Pháp

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            HT. Thiện Tâm

– Đệ nhị Tôn chứng:              HT. Thích Giác Cầu

– Đệ tam Tôn chứng:             HT. Thích Nguyên Trực

– Đệ tứ Tôn chứng:                HT. Thích Như Thị

– Đệ ngũ Tôn chứng:             HT. Thích Trí Châu

– Đệ lục Tôn chứng:               HT. Thích Minh Hiển

– Đệ thất Tôn chứng:            HT. Thích Giải Thiện

– Dẫn thỉnh sư:                      – TT. Thích Trừng Khôi

– ĐĐ. Thích Pháp Huệ

– ĐĐ. Thích Tâm Thông

2.     Đàn Sa-di:

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:        HT. Thích Tịnh Trí

– Yết ma A-xà-lê:                    HT. Thích Nguyên Trực

– Giáo thọ A-xà-lê:                 HT. Thích Như Thị

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            HT. Thích Giác Hạnh

– Đệ nhị Tôn chứng:              HT. Thích Giác Tùng

– Đệ tam Tôn chứng:             HT. Thích Nhựt Huệ

– Đệ tứ Tôn chứng:                HT. Thích Bửu Minh

– Đệ ngũ Tôn chứng:             HT. Thích Chơn Dung

– Đệ lục Tôn chứng:               TT. Thích Phước Huệ

– Đệ thất Tôn chứng:            TT. Giác Trí

B.     THẬP SƯ NAM TÔNG:

1. Đàn Tỳ-kheo

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:        Hòa thượng Thiện Tâm

– Yết-ma A-xà-lê:                    Thượng tọa Giác Trí

– Giáo thọ A-xà-lê:                 Thượng tọa Bửu Chánh

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            Hòa thượng Viên Minh

– Đệ nhị Tôn chứng:             Hòa thượng Minh Giác

– Đệ tam Tôn chứng:             Hòa thượng Hộ Chánh

– Đệ tứ Tôn chứng:                Hòa thượng Thiện Nhân

– Đệ ngũ Tôn chứng:             Thượng tọa Chánh Minh

– Đệ lục Tôn chứng:               Thượng tọa Minh Hạnh

– Đệ thất Tôn chứng:            Thượng tọa Thiện Hạnh

2. Đàn Sa-di và Tu nữ

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:        Hòa thượng Viên Minh

– Yết-ma A-xà-lê:                    Thượng tọa Giác Trí

– Giáo thọ A-xà-lê:                 Thượng tọa Thiện Minh

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            Hòa thượng Viên Minh

– Đệ nhị Tôn chứng:             Hòa thượng Thiện Nhân

– Đệ tam Tôn chứng:             Hòa thượng Hộ Chánh

– Đệ tứ Tôn chứng:                Thượng tọa Chánh Minh

– Đệ ngũ Tôn chứng:             Thượng tọa Minh Hạnh

– Đệ lục Tôn chứng:               Thượng tọa Thiện Hạnh

– Đệ thất Tôn chứng:            Thượng tọa Quách Thành Sattha

 C.     THẬP SƯ NI:

            Chứng minh:             – Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

                                                – Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thông

– Ni trưởng Thích nữ Chí Liên

 1.     Đàn Tỳ-kheo-ni:

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:          NT. Thích nữ Giác Ngọc

– Yết-ma A-xà-lê:                      NT. Thích nữ Như Từ

– Giáo thọ A-xà-lê:                   NT. Thích nữ Như Bửu

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Như Như (kiêm Điển lễ)

– Đệ nhị Tôn chứng:              NT. Thích nữ Mai Liên

– Đệ tam Tôn chứng:             NT. Thích nữ Như Nguyên

– Đệ tứ Tôn chứng:                NS. Thích nữ Như Liên

– Đệ ngũ Tôn chứng:             NS. Thích nữ Thông Nguyện

– Đệ lục Tôn chứng:               NS. Thích nữ Diệu Chơn

– Đệ thất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Như Ý

2.     Đàn Thức-xoa:

* Tam Sư:

– Đàn đầu Hòa thượng:          NT. Thích nữ Như Bửu

– Yết-ma A-xà-lê:                      NS. Thích nữ Hoằng Khâm

– Giáo thọ A-xà-lê:                   NS. Thích nữ Như Chơn

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Như Thành (kiêm Điển lễ)

– Đệ nhị Tôn chứng:             NS. Thích nữ Như Phương

– Đệ tam Tôn chứng:             NS. Thích nữ Hoa Liên

– Đệ tứ Tôn chứng:                NS. Thích nữ Như Thông

– Đệ ngũ Tôn chứng:             NS. Thích nữ Xinh Liên

– Đệ lục Tôn chứng:               NS. Thích nữ Diệu Thọ

– Đệ thất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm

 3.     Đàn Sa-di-ni:

* Tam Sư:

            – Đàn đầu Hòa thượng:        NS. Thích nữ Như Như

– Yết-ma A-xà-lê:                    NS. Thích nữ Hạnh Nhân

– Giáo thọ A-xà-lê:                 NS. Thích nữ Như Ánh

 

* Thất Chứng:

– Đệ nhất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Như Dung (kiêm Điển lễ)

– Đệ nhị Tôn chứng:              NS. Thích nữ Thuần Trí

– Đệ tam Tôn chứng:             NS. Thích nữ Diệu Tánh

– Đệ tứ Tôn chứng:                NS. Thích nữ Như An

– Đệ ngũ Tôn chứng:             NS. Thích nữ Đồng Liên

– Đệ lục Tôn chứng:               NS. Thích nữ Đồng Huy

– Đệ thất Tôn chứng:            NS. Thích nữ Hạnh Bình

V.           CHƯƠNG TRÌNH:

             Ngày 10 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 08/11/Quý Tỵ)

            08 giờ 00: Giới tử tề tựu

09 giờ 00: Phân phòng xá

11 giờ 00: Thọ trai

12 giờ 00: Chỉ tịnh

14 giờ 00: Sinh hoạt Giới tử

17 giờ 00: Dược thạch

19 giờ 00: Khóa lễ Sám hối

20 giờ 30: Giới tử ôn bài

21 giờ 30: Hô canh tọa thiền

22 giờ 00: Chỉ tịnh

            Ngày 11 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 09/11/Quý Tỵ)

03 giờ 30: Thức chúng

04 giờ 00: Công phu khuya

06 giờ 00: Tiểu thực

07 giờ 00: Phát quà đồng bào nghèo (chùa Đại Tòng Lâm ngoài)

08 giờ 00: Cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm

11 giờ 00: Thọ trai

14 giờ 00: Khảo hạch Giới tử

17 giờ 00: Dược thạch

18 giờ 00: Sái đàn

19 giờ 30: Tụng Trường Hàng luật

21 giờ 00: Tuần nhiễu

22 giờ 00: Chỉ tịnh

               Ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 10/11/Quý Tỵ)

03 giờ 30: Thức chúng

04 giờ 00: Công phu khuya

06 giờ 00: Tiểu thực

07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm

07 giờ 30: Đón tiếp Chính quyền, quan khách

08 giờ 00: Khai mạc Đại Giới đàn (có Chương trình riêng)

10 giờ 00: Khai đạo Giới tử

11 giờ 00: Thọ trai

14 giờ 30: Tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni

17 giờ 30: Dược thạch

19 giờ 00: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa

22 giờ 00: Chỉ tịnh

24 giờ 00: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni (tiếp tục)

         Ngày 13 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 11/11/Quý Tỵ)

03 giờ 30: Thức chúng

04 giờ 00: Truyền giới Tỳ-kheo (tiếp tục)

06 giờ 30: Tiểu thực

08 giờ 00: Giới sư Ni đến đại Tăng cầu Chánh giới

10 giờ 00: Truyền Thập thiện

11 giờ 00: Thọ trai

13 giờ 00: Chẩn tế cô hồn

17 giờ 00: Dược thạch

19 giờ 00: Truyền Bồ tát giới

21 giờ 00: Tấn hương

22 giờ 00: Chỉ tịnh

               Ngày 14 tháng 12 năm 2013 (Nhằm 12/11/Quý Tỵ)

03 giờ 30: Thức chúng

04 giờ 00: Công phu khuya

06 giờ 30: Tiểu thực

08 giờ 00: Lễ Bế mạc Đại giới đàn (có Chương trình riêng)

10 giờ 30: Thọ trai

12 giờ 00: Tạ đàn, hoàn mãn

 VI.      KINH PHÍ:

 1. Giao Ban Kinh tế – Tài chánh chịu trách nhiệm lo kinh phí tổ chức, sau Giới đàn tổng kết tất toán với Ban Tổ chức và báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Ban Trị sự, gồm các khoản sau:

– Cúng dường Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư;

– Cúng dường Chư Tôn đức Chứng minh;

– Cúng dường Chư Tôn đức Ban Kinh sư.

2. Giao Thủ quỹ Ban Tổ chức trích kinh phí lo các khoản sau:

– In tài liệu, hồ sơ, thiệp thỉnh, thiệp mời, thẻ đeo;

– Thực phẩm, khăn, nước;

– Phần thưởng các Giới tử xuất sắc;

– Quà lưu niệm (Ban Chứng minh, Ban Kiến đàn);

                        – Trang trí, hoa, trái;

– Chi phí thỉnh sư v.v…

3. Giao Ban Từ thiện – Xã hội chịu trách nhiệm vận động kinh phí phát 300 phần quà cho đồng bào nghèo (200,000 đồng/phần).

 

* Ghi chú: Tất cả giới tử Nam tông, Bắc tông, Khất sĩ đều phải có mặt tập trung trong các chương trình sau: Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch giới tử, Khai đạo Giới tử.

 

                                                                                    VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ TỈNH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu